بایگانی‌های امیکرون - پایگاه خبری ویناپرس
افزایش مراقبت های مرزی برای کنترل سویه آفریقایی ۱۶ آذر ۱۴۰۰

افزایش مراقبت های مرزی برای کنترل سویه آفریقایی

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اگرچه سویه اُمیکرون کشورهای زیادی را دربرگرفته ولی هنوز برای قضاوت درباره عملکرد آن زود است.