بایگانی‌های انجمن علمی جنگلبانی کشور - پایگاه خبری ویناپرس
سرانه جنگل ایرانی‌ها یک چهارم استاندارد جهانی ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

سرانه جنگل ایرانی‌ها یک چهارم استاندارد جهانی

رییس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو گفت: متوسط سرانه جهانی جنگل ۱۷ صدم هکتار است در حالی که این سرانه در ایران هشت دهم درصد است؛ یعنی سهم ایرانی ها از جنگل یک چهارم استاندارد سرانه جهانی است.